กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

 

komat

 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
นายโกเมต  ห่อทอง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089 866 2461 

 E-Mail :komet

คุณวุฒิ :  ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ม.รามคำแหง

au1

นางอำภรณ์  ลิ่มพาณิชย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 8940311 

E-Mail :amporn ln

คุณวุฒิ : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

n p

นางสาวนันท์นภัส  แทนโป
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 099 610 5910 
E-Mail : nannapat th
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บช.บ (การบัญชี) มสธ. 

kt1

นางกฤตพร  คงดำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 091 0388728 

E-Mail :kitporn kng

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
              ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

 ru 1

 

นางรัตนะ  ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 083 6357855 

E-Mail :ratana si

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎเชียงราย