สารสนเทศกลุ่มอาชีพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


ข้อมูลประจำปี 2562

จำนวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก
   จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
   จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
   กราฟกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
   กราฟจำนวนสมาชิกแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน
   จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน
   
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

ข้อมูลประจำปี 2561
กลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ      
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ  
สินค้าและบริการหลัก