สารสนเทศสหกรณ์

ข้อมูลประจำปี 2562
จำนวนสหกรณ์แลดจำนวนสมาชิกสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
สถานะภาพทางการเงินของสหกรณ์
ผลการจัดการมาตรฐานสหกรณ์     
อุปกรณ์การตลาด
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

ข้อมูลประจำปี 2561
จำนวนสมาชิกสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
สถานะภาพทางการเงินของสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์  
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์     
เปรียบเทียบผลการประเมินผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ข้อมูลประจำปี 2560
จำนวนสมาชิกสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์  
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์  
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
  
สินค้าและบริการหลัก 
สถานภาพทางกาารเงิน   
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลประจำปี 2559

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์