สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร


ข้อมูลประจำปี 2562

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
สถานะภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร

                                            
ข้อมูลประจำปี 2561

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
สถานะภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
เปรียบเทียบผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลประจำปี 2560

จำนวนกลุ่มเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร   
หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุุ่มเกษตรกร   
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
การมีส่วนร่วมของสมาชิก  
ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
สินค้าและบริการหลัก  
สถานภาพทางกาารเงิน

ข้อมูลประจำปี 2559
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร