แผนปฏิบัติงาน(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

      ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

          กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                            - ค่าเช่าบ้าน

2.แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

     ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

          1.กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

                                  - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)

           2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

        3 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
        (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

         ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
        - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
            นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
            นิคมสหกรณ์ปากพญา
         4  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์
         5.โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี 2562
         6 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาอพ (เข้าถึงแหล่งเงินทุน)
         7 กิจกรรม ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินของนิคมสหกรณ์
         8 กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป 

         9 โครงก่ารประชุมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหนะบ้านมั่นคง
         9 - โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์  
            - โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์ คร้ังที่ 2

3 แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

   3.1  โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร cluster ระดับภาค

               กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

           กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอเพิ่มเติม)

              กิจกรรมรอง สนับสนุนและส่งเสริมความเข็มแข็งขององค์กรหลักระดับอำเภอและชุมชน โครงการ 1.80 ล้านบาท
 3.2 โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

   3.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

   3.4 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 

   3.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
                         นิคมสหกรณ์ปากพญา
                         นิคมสหกรณ์ทุ่งสง

    3.6 โครงการ ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    3.7 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    3.8 โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง       
    3.9 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะที่ 2

4. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

4.1 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

4.2 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

   กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   กิจกรรมที่ 4  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   กิจกรรมที่ 5  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                     นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
                     นิคมสหกรณ์ปากพญา
4.3 โครงการ ประกวดผลงานกาารขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร