แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
- กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
-  กลุ่มส่งเสสริมสหกรณ์ 1
-  กลุ่มส่งเสสริมสหกรณ์ 2
-  กลุ่มส่งเสสริมสหกรณ์ 3
-  กลุ่มส่งเสสริมสหกรณ์ 4
-  กลุ่มส่งเสสริมสหกรณ์ 5
-  กลุ่มส่งเสสริมสหกรณ์ 6
-  นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
-  นิคมสหกรณ์ปากพญา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมเชิงปฏิบัตการฯและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกาตรกรในระดับจังหวัด
โครงการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น
โครงการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โครงการส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ กลุมเกษตรกร
แผนการประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
- กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข็มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทนในการผลิตและการตลาดและการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการสนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมแลแปรรูปผลผลิตต้านเกษตรของสมาชิก
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2560
โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์ปศุสัตว์
- กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
โครงการ เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ
โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร) 
  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตร

                                                          แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
- กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
-โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
โครงการยกระดับธุรกิจรวมซื้อ รวมขายของกลุ่มเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์
โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร
โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- กิจกรรมรอง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์
- กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
- กิจกรรมรอง  ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
แผนงานบูรณาการ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
- กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม