การคัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรดีเด่น 2561/2562

ปกเอสารประกอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์คัดเลือก
แบบแสดงตวามจำนง
เกณฑ์คะแนนดีเด่น
แบบกรอกข้อมูล
เอกสารประกอบกรอกข้อมูล
วิธีการให้คะแนน
ผลการให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่น
แบบสรุปราบชื่อ
สหกรณ์.........................จำกัด
คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
แบบกรอกและประเมินกลุ่มเกษตรกร
    - บัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
    - สรุปผลการให้คะแนนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ
    - แบบกรอกและประเมินการคัดเลือก กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ
    - วิธีการหาค่าการเปลียนแปลงเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
    - วิธีการให้คะแนน