CPD Unit School

วิชาที่ 1  การตรวจการสหกรณ์ จำนวน 3 ครั้ง
             bullet go การตรวจการสหกรณ์
             bullet go ภาพการตรวจการสหกรณ์
วิชาที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน  1 ครั้ง
             bullet go ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
วิชาที่ 3 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จำำนวน 1 ครั้ง
             bullet go สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
             bullet go ภาพกิจกรรมธรรมาภิบาลด้วยสหกรณ์สีขาว
วิชาที่ 3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง
             bullet go ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
             bullet go ภาพกิจกรรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์