การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการความรู้ 

องค์ความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
           การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์
           เทคนิคการให้คำแนะนำแนวทางการตรวจสอบในการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์        
           
การแก้ไขปัญหาหนั้สินค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์

องค์ความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560
           
การลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางของสถาบันเกษตรกร

องค์ความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559

               แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น
               กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนตำบลป่าระกำ
               แนวทางการปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร

องค์ความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558

              การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
             องค์ความรู้ที่จำเป็นเรื่อง การนำหลักธรรมมาภิบาลสู่การพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน
             องค์ความรู้เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำด้วยวิธีการเชื่อมโยงเครือข่าย