ผู้ตรวจการสหกรณ์     สหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย
6 Thun นายธันว์ มุขตา
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอาวุโส
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด
 2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเจาะไอร้อง  จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรบางขุนทอง  จำกัด

15. สาโรจน์ กสส.5  นายสาโรจน์ จิตราวุธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอตากใบ)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์นิคมบาเจาะ  จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรศรีสาคร จำกัด
 3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนศรีอามาน จำกัด
 
7. ศิรดา กสส.1 นางสาวศิรดา หามะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านสุคิริน จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นราธิวาส จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา จำกัด

 

20. มยุรี กสส.8 นางมยุรี อัสมะแอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอระแงะ)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอามานดามัย จำกัด
 2. สหกรณ์ อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จำกัด
 3. สหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด

24. กรณ์เกล้า กสส.12 นางกรณ์เกล้า เคนไชยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 12 (อำเภอยี่งอ)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรบาเจาะ จำกัด
 3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงดารุลอามาน จำกัด
 
22. สุชาติ กสส.10 นายสุชาติ สุพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 (อำเภอสุคิริน)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรรวมมิตร จำกัด
23. ซากีนะ กสส.11 นางซากีนะ อาบา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 (อำเภอสุคิริน)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรสะพานเหล็ก จำกัด
 3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนเจริญทรัพย์ จำกัด

11. มัสยีรา กสส.2 นางสาวมัสยีรา เจ๊ะมุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีสาคร)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
 2. สหกรณ์รถยนต์โดยสารรือเสาะ จำกัด
 3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสุไหงโก-ลก จำกัด

17. ซอบารีย๊ะ กสส.6 นางสาวซอบารียะ ยูโซะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอสุไหงโก-ลก)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.นราธิวาส จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรเชิงเขา จำกัด
 3. สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด
     
12. ภานุพล กสส.3 นายภานุพล ภูนาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอจะแนะ/เจาะไอร้อง)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จำกัด
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 46 จำกัด
 3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำบางนรา1 จำกัด

14. ศาลิกัณ กสส.4 นางสาวศาลิกัณ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแว้ง)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด
 2. สหกรณ์ประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส จำกัด
 3. สหกรณ์ชาวสวนยางบ้านกูจำ จำกัด
21 สุชัญนิสา กสส.9 นางสาวสุชัญนิสา แพะทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอรือเสาะ)
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัด
 2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านลาไม จำกัด
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่11 จำกัด
13 Muneeroh นางสาวมูนีเราะห์ จิงจาเละ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์อสม.เจาะไอร้อง จำกัด
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไม้งาม จำกัด

37 Suttirat นางสาวสุทธิรัตน์ วงศ์ศรีโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กองร้อย อส.จ.นธ ที่ 1 จำกัด
 2. สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จำกัด
 3. สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนราธิวาส  จำกัด

 31 Sorasak นายสรศักดิ์ ตั้งศรานิเชฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรรือเสาะ  จำกัด

 16 Pattaraporn นางสาวภัทรพร ย้อยมาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไอร์กรอส จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต จำกัด
 8 Mayagree นายมะยากี แยนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์การเกษตรแอแว  จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จำกัด
 18 Patcha นางสาวภัสชา ธารทองสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรแว้ง จำกัด
28 Onrujee นางสาวอรรุจี โกไศยกานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์การเกษตรศรีสตรียี่งอ จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรตันหยงมัส จำกัด
ซาบรี นายซาบรี  อาแวกะจิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด
 2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด

32 Wanruslan นายวันรุสลัน ฮารน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปูลากะป๊ะ  จำกัด
 2. สหกรณ์อิสลามอัสสา-อาดะห์  จำกัด
38 Pattama นางสาวปัทมา อนุสาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์นราธิวาส จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรลูโบ๊ะบือซา  จำกัด

 26 Rusna นางสาวรูสนา สาอิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. สหกรณฺการเกษตร กรป.กลางนพค.นราธิวาส  จำกัด
 2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดนราธิวาส  จำกัด