ชื่อสหกรณ์
 เขตอำเภอ  ปีบัญชี  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดต่อประสานงานของสหกรณ์
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำบางนรา 1 จำกัด เมืองนราธิวาส  30 มิ.ย. 

างสาวซารีปะฮ์ มะเซ็ง
โทร : 087 - 8366443

นายอาแซ แวซู
ทร : 086 - 9631918
  สหกรณ์การเกษตรพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา จำกัด ตากใบ  30 มิ.ย.  นางสาวภัทรพร ย้อยมาก
โทร : 080 - 5447803
นายวีระพันธ์ แก้วคง
โทร : 084 - 1469915
  สหกรณ์การเกษตรบางขุนทอง จำกัด ตากใบ  30 มิ.ย.  นางสาวภัทรพร ย้อยมาก
โทร : 080 - 5447803
นายกิจ ศรีสืบ
โทร : 087 - 2883946
  สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จำกัด ตากใบ  30 มิ.ย.  นายสาโรจน์ จิตราวุ
โทร : 099 - 4086565
นางจงใจ อินทร์ผล
โทร : 089 - 9750840