ผู้ชำระบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เบอร์โทรศัพท์
  ธัชพงศ์ บัวนุช   สหกรณ์ปศุสัตว์เจาะไอร้อง จำกัด    089-8701191
   มะสุกรี ยุนุ๊   สหกรณ์อิกรอมปาเสมัส จำกัด   081-7481351
  ซารีปะฮ์ มะเซ็ง   สหกรณ์ออมทรัพย์ นพค.41 กรป.กลาง จำกัด   087-8366443
  มัสยีรา  เจ๊ะมุ   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยะหอสามัคคี จำกัด   099-3183334
  ภานุพล ภูนาฤทธิ์   สหกรณ์อิสลามสุไหงโก-ลก จำกัด   083-1544193
  ศาลิกัณ  แซ่ตัน   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสาวอ จำกัด   099-4087222
  สุชาติ สุพงษ์   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบาโงสนิง จำกัด   088-7852860
  รณ์เกล้า เคนไชยวงศ์   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบาโงปูโละ จำกัด   089-8293163
  ศิริวรรณ ชุมจันทร์   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลาไม จำกัด   089-4636698
 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแซะ จำกัด
  มยุรี  อัสมาแอ   สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสือรีฆือแลมัส  จำกัด   099-4086999
  กลุ่มเกษตรกรทำนาตันหยงมัส 
  ซเฟียน  นิยอ   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสือแด  จำกัด   089-8788384
  สหกรณ์รานค้าครูดารุสสาลาม  จำกัด
  สุชัญนิสา แพะทอง   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบาโงดุดุง จำกัด   083-4953294
  ซากีนะ อาบา   สหกรณ์บริการตำรวจนราธิวาส จำกัด 099-4087474
  ร้านสหกรณ์นราธิวาส จำกัด
  ศิรดา  หามะ   สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะนราธิวาส จำกัด   086-5933238
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลุโบะบายะ
  ซอบารีย๊ะ ยูโซ   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเชิงคีรี 2 จำกัด   082-8231900
  สุรียาตี ยูโซะ   สหกรณ์การเกษตรจะแนะ จำกัด
  086-9684376
  เอมอร เรืองจันทร์   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยาบี จำกัด   089-2944896
  ยาการียา โต๊ะอาลี   สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลูกเขา จำกัด   089-0008170
  เขมจิรา เล็กสุภาพ   สหกรณ์การเกษตรสุคิริน จำกัด   099-7514817
  โซนาเดีย  หมีนกาด้า   กลุ่มเกษตรกรทำสวนกะลุวอ   086-9699827
  ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ จำกัด
  มูนีเราะ จิงจาเละ   กลุ่มเกษตรกรทำนาบางปอ   099-4086665
  กัลยา ยูโซะ   กลุ่มเกษตรกรทำนาปาดังมัส   081-7489267
  สรศักดิ์ ตั้งศรานิเชฐ   กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางนาค   081-7383783
  อรรุจี โกไศยกานนท์   กลุ่มเกษตรกรทำนาริโก๋   082-7295356
  ภัสชา ธารทองสกุล   กลุ่มเกษตรกรทำสวนตันหยงลิมอ   094-3374102
  ซารีปะห์ มะเซ็ง   กลุ่มเกษตรกรทำสวนลำภู  087-8366443