ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


[yjsgfa name="fa fa-heart"]   สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรของหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)  

    ระบบการประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) คลิ๊กที่นี่ 20171124160729 768510735  
    หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง 

 

 

[yjsgfa name="fa fa-heart"]   สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการอื่น ที่เข้ามารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน)    

    ระบบการประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) คลิ๊กที่นี่  20171124160729 768510735
    หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง