วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์  สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นางเบญจภรณ์  ทองแดง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานหกรณ์จังหวัดนราธิวาสและบุคคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการประชุม การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการจากกรมส่งงเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 1,720 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระหว่างหน่วยงาน พร้มอทั้งนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของหน่วยงาน ต่อไป

432330432604432605432617