วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 และ 7 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั้ง 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ในเขตตรวจราชการที่  7 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และบุคคลากรของสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

S 47161354S 47161355S 47161356

S 47161358S 47161359S 47161360S 47161362S 47161363