[yjsgfa name="fa fa-play-circle-o fa-lg"] สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
  (1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (2) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร
  (3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
  (4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  (5) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

[yjsgfa name="fa fa-play-circle-o fa-lg"] ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  (1) จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ
  (2) ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และงานตามนโยบาย
  (3) งานบุคลากร งานการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
  (4) งานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
  (5) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

[yjsgfa name="fa fa-play-circle-o fa-lg"] กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
  (1) ศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์
  (2) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์
  (3) ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ และโครงการอื่นๆ
  (5) ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
  (6) ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  (7) ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

[yjsgfa name="fa fa-play-circle-o fa-lg"] กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  (2) ศึกษาวิเคระห์ ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
  (3) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยง ธุรกิจการ ตลาดสหกรณ์ ลู่ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  (4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์    
  (5) ประสานให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
  (6) ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
  (7) ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

[yjsgfa name="fa fa-play-circle-o fa-lg"] กลุ่มตรวจการสหกรณ์
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
  (3) ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
  (5) พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (6) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
  (7) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
  (8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
  (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

[yjsgfa name="fa fa-play-circle-o fa-lg"] นิคมสหกรณ์
  (1) ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามและวางแผนการจัดที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์
  (2) ดำเนินการออกหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน
  (3) การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
  (4) แก้ไขปัญหาในการบุกรุกที่ดิน
  (5) พิจารณาและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิคม

 

[yjsgfa name="fa fa-play-circle-o fa-lg"] กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
   (1) ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายสหกรณ์ กฏหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
   (2) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
   (3) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
   (4) เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั้่วไปในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
   (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย