banner admin

 

 

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวศิริวรรณ  ชุมจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 101 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นางสาววราภรณ์ จันทร์หงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 101
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 42 Kamjira นางเขมจิรา เล็กสุภาพ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 101
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

40 Aem on

นางเอมอร เรืองจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 105
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 43 Jutharat นางจุฑารัตน์ มุขตา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 101
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 44 Bung on นางสาวบังอร รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 101
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ขวัญฤทัย นางสาวขวัญฤทัย  ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 101
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


45 Lalita

นางลลิตา รามรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4
โทรศัพท์ : 073-511378 ต่อ 101
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46 Nattakit

นายณัฐกิตติ์ ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์ : 073-511378
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
 49 Prasert นายประเสริฐ ลงเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 50 Kajang นายกระจ่าง พรหมภักดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 51 Likit นายลิขิต ขวัญทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 52 Suchat นายสุชาติ รามรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 53 Aupdulnasea นายอับดุลนาเซ บราเฮง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 55 Saranpat นายศรัณย์ภัทร มาตรมินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ 
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

57 Bunda

นายบรรดา โครตสมบัติ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58 Somkiet

นายสมเกียรติ อินแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

59 Ku arneet

นายกูอานิส ตวันดือราแม
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60 Muhamasakee

นายมูฮามะซากี เล็งฮะ
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 073-511378 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.