banner 142

 

 megaphone  19 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  new

megaphone  27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 new

megaphone 27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 new

megaphone 27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ปิเหล็งและนิคมสหกรณ์บาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 new

megaphone 27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการบริการขับรถยนต์ราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 new

megaphone ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง งบจังหวัด 2565 คลิ้กดูรายละเอียด
megaphone 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจางทำป้ายไวนิล โครงการทัศนศึกษา คลิ้กดูรายละเอียด
megaphone 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการทัศนศึกษา คลิ้กดูรายละเอียด
megaphone 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กง3667นธ คลิ้กดูรายละเอียด
megaphone 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง คลิ้กดูรายละเอียด
megaphone 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง นข1699นธ คลิ้กดูรายละเอียด

 megaphone ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องพลาสติกชนิดหูล๊อค 
megaphone 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
megaphone ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
ให้เช่าสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแว้ง)   
megaphone 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   
megaphone ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด   
megaphone ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหน่วยราชการในสังกัด   
megaphone ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงสีข้าวพระราชทาน  
megaphone ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  
megaphone 
27 ก.ย.2564  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565