[yjsgfa name="fa fa-play-circle fa-lg"] ปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                                                
 การจัดการองค์ความรู้ (KM)new.gif
  [yjsgfa name="fa fa-play-circle fa-lg"] ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                          

 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

 [yjsgfa name="fa fa-play-circle fa-lg"] ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    1) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
    2) การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่นิคมสหกรณ์  
    3) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์  

 [yjsgfa name="fa fa-play-circle fa-lg"] ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    1) การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์
    2) การส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก
    3) แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ