activity

 

หนังสือเวียน

bullet green24 ธ.ค.. 61 เรื่อง ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดนัดสหกรณ์เพื่อชุมชน

bullet green24 ธ.ค.. 61 เรื่อง เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

bullet green13 พ.ย. 61 ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

bullet green24 ต.ค. 61 จำนวนสถาบันเกษตรกร 

bullet green12 ต.ค. 61 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

bullet green24 ก.ย 61 เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันของ สกก.กุดดู่ จำกัด

 bullet green31 ส.ค. 61 เรื่อง รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลาดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก1

bullet green23 ส.ค. 61 เรื่อง การมอบหมายภารกิจในการทำงานของ กษ.ฯ 

bullet green21 ส.ค. 61 เรื่อง สรุปการประชุมออนไลน์ เมื่อ วันที่ 2 ส.ค. 61

bullet green20 ส.ค. 61 เรื่อง การมอบหมายภารกิจในการทำงานของ กษ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

bullet green16 ส.ค. 61 เรื่อง คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

bullet green16 ส.ค. 61 เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

bullet green3 ส.ค. 61 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 2561

bullet green11 ก.ค. 61 เรื่อง มอบหมายภารกิจในการทำงานของ กษ.ให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

bullet green11 ก.ค. 61 เรื่อง รายงานผลการตรวจการสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2561

bullet green10 ก.ค. 61 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 

bullet green16 พ.ค. 61 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ

 

 

activity1