HOPE001 2

PRnews2

หน้งสือกรมส่งเสริมสหกรณ์


Next 16x16 ประกาศประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฉบับที่ 6) icon new
Next 16x16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป icon new
Next 16x16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน(Career Path)ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน 8 เส้นทาง icon new
Next 16x16 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และรับสมัครข้าราชกาพลเรือนสามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ้่นการกลั่นกรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งข้าราชการฯ icon new
Next 16x16รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
Next 16x16ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
Next 16x16ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  VDO ข่าวและกิจกรรม 

           

                           

        ประชุมพิจารณางินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์         VTR โครงการเสริมสร้างสมดุล               คณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
                          ครั้งที่ 3/2565                                         ชีวิตคนทำงาน                                 และการตลาด ภายใต้โครงการ 
                                                                                                                                              จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล      

                            

           กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ                   ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนา              โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบ
           เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน           อาชีพการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ดิน     การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
                                                                           จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565                       ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

 บริการประชาชน

 

        

   

 

Pictures Canon icon  ภาพข่าวและกิจกรรม

 

Untitled 2