HOPE001 2

PRnews2

หน้งสือกรมส่งเสริมสหกรณ์


Next 16x16 ประกาศประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฉบับที่ 6) icon new
Next 16x16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
Next 16x16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน(Career Path)ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน 8 เส้นทาง icon new
Next 16x16 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และรับสมัครข้าราชกาพลเรือนสามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ้่นการกลั่นกรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งข้าราชการฯ 
Next 16x16รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
Next 16x16ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
Next 16x16ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

INFOGRAPHIC ภารกิจหน่วยงาน

  • info01
  • info02
  • info03
  • info04
  • info05
  • info06
  • info07
  • info08
  • info09

 

รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

             

          

   

บริการประชาชน

        

 

  VDO ข่าวและกิจกรรม

           

                       

     ผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์               ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุน           VTR โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
      จังหวัดหนองคาย  ประจำปี 2565                พัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566                     
                                                                                                                                                           

                

 ประชุมพิจารณางินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์     คณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบ
                   ครั้งที่ 3/2565                              และการตลาด ภายใต้โครงการ               การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
                                                                       จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล                         ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

Pictures Canon icon  ภาพข่าวและกิจกรรม

 

Untitled 2