จัดซื้อจัดจ้าง
Next 16x16  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
Next 16x16  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
Next 16x16  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
Next 16x16  แผนการจัดหาพัสดุ
          ig 65ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
Next 16x16  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
          ig 65ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 149 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาแบบเหมารวมทุกรายการ (ครั้งที่ 2) new icon
          ig 65ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 149 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาแบบเหมารวมทุกรายการ 
          ig 65ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
           ig 65ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
           ig 65ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง