อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มลักษณะอื่น
3. ส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มลักษณะอื่น
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์
7. ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์

 

images