(14 ก.พ.2566) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ณ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดย นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางโสญรา ขำปู่ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวณัชนิชา ข้ามเจ็ด ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ณ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ดำเนินธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 10,361,900.33 บาท นางโสญรา ขำปู่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนะนำให้สหกรณ์พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เป็นไปตามคู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ และเป็นไปตามร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์