icon new (10 มี.ค.2566) การรวมกลุ่มแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน การรวบรวมข้าว การวางแผนธุรกิจ และการเชื่อมโยงตลาด การวิเคราะห์ SWOT เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวอุดมพร

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยนางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางโสญรา ขำปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวศิริทิพย์ อุดมวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายอุดม กุศล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ บูรณาการร่วมกับสำงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยาย การรวมกลุ่มแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน การรวบรวมข้าว การวางแผนธุรกิจ และการเชื่อมโยงตลาด การวิเคราะห์ SWOT เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวอุดมพร ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย