ผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2564- ธ.ค.2564)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2565-มี.ค.2565) i new

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2565-มิ.ย.2565)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.2565 - ก.ย.2565)