กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์     

 

         ข้าราชการ  4  อัตรา         

 

ชื่อ-สกุล          
ตำแหน่ง 
    
วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์
E-mail:

 

นางโสญรา  ขำปู่ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การเงินการธนาคาร)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
 042-411572    
 -  

สถาบันที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-สกุล     
ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:            

 

นางสาวณัฐญาภรณ์ แพเอี่ยมทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การเงินและการธนาคาร
042-411572 
-

 ชื่อ-สกุล    

ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:  

นางสาวศิริทิพย์ อุดมวงค์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
 042-411572
-
 ชื่อ-สกุล    

ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:  


นางสาวณัชณิชา ข้ามเจ็ด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขา การบัญชี
042-411572
-

 

      พนักงานราชการ  1 อัตรา      

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์
E-mail: 

นางสาวลลนา  สายันเกณ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา ออกแบบเขียนแบบการผลิต
042-411572
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.