กลุ่มตรวจการสหกรณ์        

 

          ข้าราชการ  3  อัตรา         

 

ชื่อ-สกุล            นายเสกสรรค์  ไตรทิพย์
ตำแหน่ง            นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                         (ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์)
วุฒิการศึกษา     เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขา  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เบอร์โทรศัพท์    081-050-1368
E-mail:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   

ชื่อ-สกุล             นางสาวประภาพร วงศ์คำฟู 
ตำแหน่ง             นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา     ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การจัดการทั่วไป 
เบอร์โทรศัพท์    042-411572  
E-mail:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

ชื่อ-สกุล              นายณัฐวุฒิ  พรธนเดช  
ตำแหน่ง              นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา      นิติศาสตร์บัณฑิต สาขา นิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์     042-411572
E-mail:               -
   

 

     

      พนักงานราชการ  1  อัตรา       

   

 

ชื่อ-สกุล             นายปริญญา  พลเยี่ยม
ตำแหน่ง             นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา      เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์
                           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์     042-411572
E-mail:              -