พนักงานจ้างเหมาบริการ    

 

       จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา      

ชื่อ-สกุล             นายธรรมรัตน์  ทินาทิน
ตำแหน่ง            
พนักงานขับรถยนต์                                                  
วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง
 
เบอร์โทรศัพท์    083-8061733
 
E-mail:             
-
 
ชื่อ-สกุล             นายวัชระพงค์ พรมนิวาส 
ตำแหน่ง            
พนักงานขับรถยนต์                                                     
วุฒิการศึกษา    
ปวส. 
เบอร์โทรศัพท์    
065-761-8872
E-mail:              -
 

ชื่อ-สกุล             นายพิพัฒน์ ปรีดาภิรมย์
ตำแหน่ง            
 พนักงานขับรถยนต์                                                    
วุฒิการศึกษา     ม.3

เบอร์โทรศัพท์    093-3941576

E-mail:              -
 

ชื่อ-สกุล             นางมาลัยทอง หูนาพิมพ์ 
ตำแหน่ง             แม่บ้าน                                                     
วุฒิการศึกษา     
ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทรศัพท์    
  098-194-5226 
E-mail:              
-

 
ชื่อ-สกุล             นางสาวธัญญลักษณ์ บุตรสีทัด 
ตำแหน่ง             แม่บ้าน
                                                 
วุฒิการศึกษา    
-
เบอร์โทรศัพท์     081-592-0047 
E-mail:              -