กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์      

  

ข้าราชการ  3  อัตรา

 

 

 

ชื่อ-สกุล       
ตำแหน่ง      

 

วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:

 

นายพูนลาภ   รัตนาคณหุตานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(รักษาการนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ)                       
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์) 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขา  เชิงปริมาณ
097-9200231
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ-สกุล     
ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:            
นางณัฐนันท์   ศรีสมบัติ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต  สาขา  ส่งเสริมสหกรณ์
042-411572 
-
   ชื่อ-สกุล    

ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:  

นางฤทัยรัตน์  รักเกื้อ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
042-411572 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      พนักงานราชการ  2  อัตรา      

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:

 

นายนิรันดร์  เดชสุทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
042-411572 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

 

นายพงศ์พัฒน์ คำพวง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
042-411572
-