ฝ่ายบริหารทั่วไป       

         ข้าราชการ  2  อัตรา       

 

ชื่อ-สกุล           นางสาวปัญจรัศม์ ค่าเอ่น
ตำแหน่ง          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                      (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
วุฒิการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การเงิน
                      และการธนาคาร
                      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์   042-411572
อีเมล :             -

ชื่อ-สกุล         นางสาวพิมพ์ณดา  ศิริธราเศรษฐ์      
ตำแหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ       
วุฒิการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต (มธบ.) สาขาการตลาด
เบอร์โทรศัพท์  042-411572    
E-mail:        -      

 

       ลูกจ้างประจำ 3 อัตรา      

 

ชื่อ - สกุล             นางสาวจรรยาภรณ์ รัตนาคณหุตานนท์
ตำแหน่ง              พนักงานพิมพ์ ส 4
วุฒิการศึกษา        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา บัญชี
เบอร์โทรศัพท์       042-411572
E-mail:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล            นางวารุณี   กุลวงษ์
ตำแหน่ง              พนักงานขับรถยนต์ ส.2
วุฒิการศึกษา      บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์  
เบอร์โทรศัพท์     042-411572
E-mail:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล             นายประยงค์   กุลลา
ตำแหน่ง               พนักงานเก็บเอกสาร
วุฒิการศึกษา       ประถมศึกษาปีที่ 7
เบอร์โทรศัพท์      042-411572
E-mail:                -

 

     พนักงานราชการ 4 อัตรา     

  ชื่อ-สกุล           นางสาวเกษร  สกุลทอง
ตำแหน่ง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์   042-411572
E-mail:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


ชื่อ-สกุล            นางไพวรรณ์  ศิลาคม
ตำแหน่ง           เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์   042-411572
E-mail:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ-สกุล             นางสาวสุภาภรณ์  โคตะนนท์
ตำแหน่ง             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา      บัญชีบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์     042-411572
E-mail:           

ชื่อ-สกุล             นายจีรพงษ์ บุตรแก้ว
ตำแหน่ง             เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา      บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์     042-411572
E-mail:             -