กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์       

 

        ข้าราชการ  4  อัตรา       

 

ชื่อ-สกุล          
ตำแหน่ง 
    
วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์
E-mail:

 

 นายอรุณ  ขอคำ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต  สาขา  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
097-9200108
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ-สกุล     
ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:            
นายปรัชญา  หอมทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บชบ.บัญชีบัณฑิต 
042-411572
-
   ชื่อ-สกุล    

ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:  

นายอุดม  กุศล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
042-411572
udomThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ชื่อ-สกุล    

ตำแหน่ง     
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:  - ว่าง -


 

      พนักงานราชการ  1 อัตรา      

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์
E-mail: 

นางสาววิสา  สิงห์วิสุตร
นิติกร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขา นิติศาสตร์
042-411572
-