กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2      

 

        ข้าราชการ  3  อัตรา       

 

ชื่อ-สกุล             นายนพรัตน์ กุลวงษ์
ตำแหน่ง            นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
                        (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 

วุฒิการศึกษา     ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต สาขา ส่งเสริมสหกรณ์  
เบอร์โทรศัพท์     097-9200156
E-mail:            noppharat@cpd.go.th

สถาบันที่รับผิดชอบ

 
  ชื่อ-สกุล           นายพิชัย ลีเลิศ

ตำแหน่ง           เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
วุฒิการศึกษา   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เบอร์โทรศัพท์   042-411572
E-mail:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันที่รับผิดชอบ

 
ชื่อ-สกุล          นางสาวพรพิมล  โคธิเสน     

ตำแหน่ง          นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์  042-411572  
E-mail:            -

สถาบันที่รับผิดชอบ

 
     
        ลูกจ้างประจำ  1  อัตรา         
  ชื่อ - สกุล              นายพชร   ธรา
ตำแหน่ง                พนักงานขับรถยนต์ ส.2
วุฒิการศึกษา        มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทรศัพท์       042-411572 
E-mail:                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
       พนักงานราชการ  4  อัตรา         

ชื่อ-สกุล             นางสาวสุภาภรณ์  บุญทัน
ตำแหน่ง            นักวิชาการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา      บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา  การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์     042-411572 
E-mail:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-สกุล             นางสาวปนิดา ฝ้ายเทศ
ตำแหน่ง             นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา     บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์    042-411572 
E-mail:               -

สถาบันที่รับผิดชอบ

 

 

ชื่อ-สกุล            นางสาวกิ่งนภา  พรหมกุล
ตำแหน่ง            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์    042-411572 
E-mail:            -

สถาบันที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-สกุล            นางนงลักษ์  หล้าสวย
ตำแหน่ง            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์    042-411572 
E-mail:           -

สถาบันที่รับผิดชอบ

 
     
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
(อำเภอศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ สระใคร โพธิ์ตาก สังคม)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถาบันที่รับผิดชอบ
1 นายนพรัตน์ กุลวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1) สหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่  จำกัด
      2) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพานพร้าว  จำกัด
      3) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซอย 12 จำกัด
      4) สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดพระพุทธบาทศรีท่าสังโพธิ์  จำกัด
      5) สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ  จำกัด
      6) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ-เสี่ยน  จำกัด
      7) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสา  จำกัด
      8) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าบ่อ  จำกัด
      9) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (โครงการห้วยโมง) พี 4 บ้านนาช้างน้ำ  จำกัด
      10) สหกรณ์การเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน  จำกัด
      11) ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ  จำกัด
      12) สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ตาก  จำกัด
      13) สหกรณ์ ส.ก.ย.สาวแลรวมเกษตร  จำกัด
      14) สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนทอง  จำกัด
      15) สหกรณ์การเกษตรสังคม  จำกัด
      16) สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยไซงัว  จำกัด
      17) สหกรณ์สวนยางตำบลแก้งไก่  จำกัด
      18) สหกรณ์กองทุนสวนยางแปรรูปยางพาราดงป่าเปลือย จำกัด
      19) สหกรณ์กองทุนสวนยางภูค้อ – นาบอน  จำกัด
      20) สหกรณ์กองทุนสวนยางซำเจียง  จำกัด
      21) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลุมพินี  จำกัด
      22) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดหนองคาย จำกัด
      23) สหกรณ์แปรรูปยางพารานางิ้ว-วังมน จำกัด
      24) สหกรณ์ร้านค้านาคาน้ำโขง จำกัด
      25) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนสระใคร จำกัด
      26)  สหกรณ์เลี้ยงผึ้งโพรงป่าตำบลพระพุทธบาท จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร  จำนวน 8 แห่ง
      1) กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองปลาปาก
      2) กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองปลาปาก
      3)  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพระพุทธบาท
      4) กลุ่มเกษตรกรชาวบานห้วยไฮ
      5) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านว่าน
      6) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โพธิ์ตาก
      7) กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านม่วง
      8) กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อสระใคร
2 นายพิชัย  ลีเลิศ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1) สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
      2) สหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด
      3) สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
      4) ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด
3 นางสาวพรพิมล โคธิเสน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลุมพินี  จำกัด
      2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดหนองคาย จำกัด
      3) สหกรณ์แปรรูปยางพารานางิ้ว-วังมน จำกัด
      4) สหกรณ์ร้านค้านาคาน้ำโขง จำกัด
      5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนสระใคร จำกัด
      6) สหกรณ์เลี้ยงผึ้งโพรงป่าตำบลพระพุทธบาท จำกัด
4 นางสาวสุภาภรณ์ บุญทัน นักวิชาการสหกรณ์  1) สหกรณ์การเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน  จำกัด
      2) สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยไซงัว  จำกัด
      3) สหกรณ์กองทุนสวนยางแปรรูปยางพาราดงป่าเปลือย  จำกัด
      4) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซอย 12  จำกัด
      5) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โพธิ์ตาก
      6) กลุ่มเกษตรกรชาวบ้านห้วยไฮ
5 นางสาวปนิดา ฝ้ายเทศ นักวิชาการสหกรณ์  1) สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนทอง  จำกัด
      2) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าบ่อ  จำกัด
      3) สหกรณ์ ส.ก.ย.สาวแลรวมเกษตร  จำกัด
      4) สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ตาก  จำกัด
      5) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านว่าน
      6) กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อสระใคร
6 นางสาวนงลักษ์ หล้าสวย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  1) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (โครงการห้วยโมง) พี ๔ บ้านนาช้างน้ำ  จำกัด
      2) สหกรณ์สวนยางตำบลแก้งไก่  จำกัด
      3) สหกรณ์กองทุนสวนยางซำเจียง   จำกัด
      4) สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดพระพุทธบาทศรีท่าสังโพธิ์  จำกัด
      5) กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองปลาปาก
      6) กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านม่วง
7 นางสาวกิ่งนภา พรหมกุล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  1) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพานพร้าว  จำกัด
      2) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ-เสี่ยน จำกัด
      3) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสา  จำกัด
      4) สหกรณ์กองทุนสวนยางภูค้อ-นาบอน  จำกัด
      5) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับประรดพระพุทธบาท
      6) กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองปลาปาก