Action Plan แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (9 แห่ง)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
    กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (3 แห่ง)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
    กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
    
กิจกรรมรอง : จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    
กิจกรรมรอง : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
    
กิจกรรมรอง : โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการติดตามหนี้ค้างชำระเงินทุนอื่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    
กิจกรรมรอง : กำกับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ์ 
    กิจกรรมรอง : พัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร)
    กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า) 
    กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก (โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน) 
    กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก))

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมรอง : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
   
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
    
กิจกรรมรอง : พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
    
กิจกรรมรอง : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    กิจกรรมรอง : การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
    กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    
กิจกรรมรอง : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์สินค้าสหกรณ์
    
กิจกรรมรอง : ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ - รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
    กิจกรรมรอง : โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์การหลักระดับอำเภอ
    
กิจกรรมรอง : ขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
    กิจกรรมรอง : ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    
กิจกรรมรอง : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
    
กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ชายแดน
    กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกรณ์ชานแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
รายการ: บุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลกรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
    กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
    กิจกรรมรอง : พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม