แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan) Next 16x16

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
     ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
          กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (1)
 2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

     ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง :  พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                     กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ (2)           
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                    กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายสำหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแผนการแนะนำส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ
                                :  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (3)
                                :  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (4)
                    กิจกรรม : งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (5)
                    กิจกรรม : การชำระบัญชี (6)
                    กิจกรรม : การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ติดตามเงินทุน และการเร่งรัดหนี้ดำเนินคดี(7)
                    กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ธรรมาภิบาล) (8)
                    กิจกรรม : การจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตร (9)
                    กิจกรรม : คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร (10)
               กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป  
                    กิจกรรม : โครงการ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (11)
               กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร
                    กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 (12)

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
     โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพส. / กจส.) (13)
          กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : 1. แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร 
                                   2. พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (14) 

     โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ (15)
          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (16)
          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  (16)
          กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
               กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพภาคผลิตสินค้าเกษตร  (17)
          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
               กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (18)
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                    กิจกรรม : เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2562

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
     โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                    กิจกรรม : กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (19)
                    กิจกรรม : กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเพียงหลวง (20)
                    กิจกรรม : คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (21)
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  (22)