แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) Next 16x16

 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน icon new

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
himawari003ฝ่ายบริหารทั่วไปicon new
himawari003กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์icon new
himawari003กลุ่มตรวจการสหกรณ์icon new
himawari003กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์icon new
himawari003กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์icon new
himawari003กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1icon new
himawari003กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2icon new 
himawari003ประชาสัมพันธ์icon new
himawari003แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมicon new 

himawari003แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากicon new
himawari003
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนicon new
himawari003
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์icon new