0857731c5ba59b1 วิสัยทัศน์ 0857731c5ba59b1

 

"ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปรู้จักการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มช่องทางการตลาด"

 

b389507bb01affe4c33d29ba28ce4571  พันธกิจ  b389507bb01affe4c33d29ba28ce4571

  1. เสริมสร้างความรู้ด้านการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเกษตรกร 

 2. สนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกร 

 3. เพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร 

 

images 2 เป้าหมาย images 2

1. ด้านการปฎิบัติงาน

    1.1 สนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์โดยเสรี ตามความต้องการของประชาชน
    
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์
    1.3 ส่งเสริมและฟื้นฟูระบบการผลิตแบบยั่งยืน


2. ด้านเงินทุน
    2.1 รณรงค์ร่วมกับสหกรณ์ให้สมาชิกมีการออมโดยสมัครใจ
    2.2 สนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับโครงการ
    2.3 เคร่งครัดการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์


3. ด้านการบริหารงานบุคคล
    3.1 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม                    
    3.2 พัฒนาโครงการให้ชัดเจน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน