เพื่อให้สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วมีความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย จึงได้ปรับปรุงร่างข้อบังคับขึ้นใหม่ เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำไปพิจารณาและกำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสหกรณ์แต่ละประเภท โดยมีร่างข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภท ดังนี้

     1.สหกรณ์การเกษตร

          (1) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป

            1.1 ร่างข้อบังคับ (word)

            1.2 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

        (2) สหกรณ์กองทุนสวนยาง           

             2.1 ร่างข้อบังคับ (word)

             2.2 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

      2.สหกรณ์ประมง

        2.1 ร่างข้อบังคับ (word)

        2.2 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

     3.สหกรณ์นิคม

        3.1 ร่างข้อบังคับ (word)

        3.2 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

     4.สหกรณ์ร้านค้า

        4.1 ร่างข้อบังคับ (word)

        4.2 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

     5.สหกรณ์บริการ

        (1) สหกรณ์บริการทั่วไป

             (1.1) ร่างข้อบังคับ (word)

             (1.2) ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

        (2) สหกรณ์แท็กซี่

             (2.1) ร่างข้อบังคับ (word)

             (2.2) ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

        (3) สหกรณ์เดินรถ

             (3.1) ร่างข้อบังคับ (word)

             (3.2) ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

        (4) สหกรณ์เคหะสถาน

             (4.1) ร่างข้อบังคับ (word)

             (4.2) ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

        (5) สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทร

             (5.1)ร่างข้อบังคับ (word)

             (5.2) ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

     6.สหกรณ์ออมทรัพย์

        (1)ร่างข้อบังคับ ในส่วนราชการ (word) (pdf)

        (2) ร่างข้อบังคับ ในสถานประกอบการ (word) (pdf)

        (3) ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่

     7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

        7.1ร่างข้อบังคับ (word)

        7.2 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับเดิม และร่างข้อบังคับปรับปรุงใหม่