himawari003 รายชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจังหวัดหนองคาย  himawari003

                                                                                          

                                                           นางสาวศุภรดา โยธาทัย
                                            หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

                                                                                         สถาบันที่รับผิดชอบ

 

                                                                                                     

                         นางกัญจนพร พระยาลอ                                                                           นางสาวจารียา พูนพิพัฒนพงษ์
             นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ                                                             นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

                            สถาบันที่รับผิดชอบ                                                                                           สถาบันที่รับผิดชอบ

 

                                                                                                      

                          นางสาวศศิตา นามบุรี                                                                                              นางสาวยุพา นิยะนุช  
              นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ                                                                       นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
                          สถาบันที่รับผิดชอบ                                                                                                 สถาบันที่รับผิดชอบ