HOPE

S 6291490

1758516

553814

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม2565 ถึง เดือนมีนาคม2565) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 20061219160015263

giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1  (เดือนตุลาคม2564 ถึง เดือนธันวาคม2564) คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4  (เดือนกรกฎาคม2564 ถึง เดือนกันยายน2564) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3  (เดือนเมษายน2564 ถึง เดือนมิถุนายน2564) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4  (เดือนกรกฎาคม2563 ถึง เดือนกันยายน2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน2563 ถึง เดือนมิถุนายน2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม2563 ถึง เดือนมีนาคม2563) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

giphyประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 

วีดีทัศน์เผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

1. คลองพระอุดม The One And Only  > STD กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

2. การจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

3. ภารกิจงาน กลุ่มตรวจการสหกรณ์

4. การส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

5. ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

6. โครงการลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร โดยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

7. ออกกำลังกายในออฟฟิศ เพื่อหุ่นฟิตห่างไกลโรค ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

VTR สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

S 5923655

 

INFOGRAPHIC

Info 4  2....................................................................................................................................................................................

91011

009

 icon news

weblink

agriban coop1ban audit5ban intranetban webmailsalary2587