วีดีทัศน์เผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

giphy1.) คลองพระอุดม The One And Only  > STD กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

giphy2.) การจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

giphy3.) ภารกิจงาน กลุ่มตรวจการสหกรณ์

giphy4.) การส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

giphy5.) ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

giphy6.) โครงการลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร โดยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

giphy7.) ออกกำลังกายในออฟฟิศ เพื่อหุ่นฟิตห่างไกลโรค ฝ่ายบริหารทั่วไป

giphy8.) ชีวิตดีเพราะมีสวัสดิการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   

giphy9.) ทุเรียนเมืองนนท์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

giphy10.) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

giphy11.) การจำหน่ายกิ่งพันธุ์ สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

giphy12.) โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

giphy13.) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

giphy14.) การตรวจสอบการทุจริตของสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์

VTR สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 2565

 messageImage 1661401455213  

 

  2565VTR

 

INFOGRAPHIC

1TT1     1TT 1 

                                            1TT1111

 

Info 4  2

....................................................................................................................................................................................

91011

 

 icon news

weblink

agriban coop1ban audit5ban intranetban webmailsalary2587