ban publicrelationscpd

icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon_22.pngระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565
icon_22.pngประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
icon_22.pngระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
icon_22.pngระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
icon_22.pngขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 19 รายการ
icon_22.pngคู่มือแนะนำการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon all cat

ban activitycpd

แผนงาน/ผลงาน/งบประมาณ

1153133973 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
1153133973.gif แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2565  new
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2564
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2563
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2562
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2561
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2560
1153133973
 VTR กลุ่มเกษตรกรทำนาบางหลวง
1153133973 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2565  E-Book 2022.2
1153133973 VTR ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลสําเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
1153133973 Infographic โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
1153133973 Infographic โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชนจังหวัดปทุมธานี
1153133973 รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2564  E-Book 2021.1
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2021  new
1153133973.gif รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2020
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2019
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2018
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2017
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2016
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (Annual Report)  E-Book 2015
1153133973 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
1153133973 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1153133973 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)
1153133973 ติดตามงานและการตรวจเยี่ยมของรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1153133973 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน