iconflower2 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน iconflower2

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วนราชการส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบงานราชการดังต่อไปนี้
        1. งานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
        2. งานราชการนายทะเบียนสหกรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
        3. งานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ งานในหน้าที่ของกรมส่งเสริม ซึ่งเป็นกรมเจ้าสังกัด คือ
               - เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้การฝึกอบรมในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้
               - ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ และสนับสนุนสหกรณ์ขยายการเปิดรับสมาชิก
               - ส่งเสริม แนะนำ กำกับดูแล และช่วยเหลือให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ธุรกิจและการจัดการแบบสหกรณ์
               - ส่งเสริมสหกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถประสานประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจกับสถาบัน หรือเอกชนอื่น ๆ 
               - ปฏิบัติงานทางวิชาการ และปฏิบัติการให้การดำเนินงานของสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบาย
               - งานอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
        ได้มีการแบ่งส่วนงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ออกเป็น ดังนี้

bullet triangle red ฝ่ายบริหารทั่วไป
        มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
              - จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ 
              - ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
              - งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
              - ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
              - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet triangle red กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
        มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
             - ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ สหกรณ์ให้แก่บุคลากรของ สหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป 
             - ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการ จัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ 
             - ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนา สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ 
             - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร 
             - ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ 
             - ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่หน่วย- ส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ 
             - ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
             - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 
bullet triangle red กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
        มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
             - ศึกษา วิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
             - ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
             - ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
             - ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วย-ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
             - ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
bullet triangle red กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
       มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
            - ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
            - ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
            - ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด ลู่ทาง การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
            - ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
            - ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิต และประสานงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
            - ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการใน หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
            - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet triangle red กลุ่มตรวจการสหกรณ์
       มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
             - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ 
             - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
             - ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
             - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
             - พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             - ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
             - ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
             - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
             - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 
bullet triangle red กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
       มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
            - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
            - ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
            - ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
            - ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็น สหกรณ์ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย