ban activitycpd

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด เข้าร่วมประชุม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมการจัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีร่วมมอบสิ่งของ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลภัสม์ลดา เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าแนะนำการคิดคำนวณ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางกัญญณัช ศิวะตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าตรวจติดตามการใช้เงินกู้