ban activitycpd

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจง/แนะนำ/ซักซ้อม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานราชการภายในจังหวัด

วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานราชการภายในจังหวัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรในเมือง (สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด)