ban activitycpd

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 3/2563 ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,2 และส่วนกลางพร้อมด้วย นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และนางสาวณัฐณิชา สงชู

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์ปทุมธานี และประชุมติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อร้องเรียน

วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดและบุคลากรของสำนักงาน ร่วมสั่งซื้อสินค้าเกลือทะเล เพื่อช่วยเหลือ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2563