ban activitycpd

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการ “สหกรณ์
สัมพันธ์” หัวข้อเรื่อง ประเภทของสหกรณ์ 7 ประเภทและพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ.2558 ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ณ สถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี