ban activitycpd

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จำกัดซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี