ban activitycpd

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด
และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา และความคิดเห็น พร้อมทั้งให้การเสนอแนะวิธีการต่างๆ ให้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป