ban activitycpd

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาคู คลอง"ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณคลองเปรมประชากร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี