ban activitycpd

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์
การเกษตร ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของ MAFF จำนวน 36 คน โดยมี H. E. Hot Main รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงานที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ตำบลคลองเจ็ด