ban activitycpd

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกต เข้าร่วมพิจารณาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
เพื่อจำแนกประเภทข้อสังเกตของสหกรณ์แท๊กซี่กรุงไทย จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี