ban activitycpd

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 (สพป. ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และสร้างกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จาก โรงเรียนสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ทั้งโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดปทุมธานี 14 โรงเรียน มีผู้มาร่วมงานกว่า 200 คน โดยได้จัดงานในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมในงาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และจัดฐานเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ ฐานหลักการสหกรณ์ ฐานประเภทสหกรณ์ และฐานการบันทึกบัญชีรับจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ผู้แทนสหกรณ์ต่างๆ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานในครั้งนี้ นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดกิจกรรม“7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” นี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน ครูผู้สอนการสหกรณ์ ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี โดยที่การจัดกิจกรรมนี้มีที่มาสืบเนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไว) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เป็นแห่งแรก และขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ต่อไป ต่อมารัฐบาล ได้เห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ และได้มีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน